საკრედიტო რეიტინგი

საკრედიტო რეიტინგები წარმოადგენს კომპანიის გადახდისუნარიანობის ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორს.

სს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას აღებული აქვს ფინანსური ვალდებულებები, ენერგოპროექტების განხორციელების მიზნით უცხოური ფინანსური ინსტიტუტებისგან. კრედიტორების მიერ კორპორაციის საქმიანობის შეფასებისთვის ხდება საკრედიტო რეიტინგების შესწავლა.

კორპორაციის საკრედიტო რეიტინგს ადგენს საერთაშორისო საკრედიტო რეიტინგების სააგენტოები, როგორიცაა Fitch Ratings და Standard & Poor's.

საკრედიტო რეიტინგის გადახედვა ხდება ყოველწლიურად.

კორპორაციის საკრედიტო რეიტინგთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ.