სტატისტიკა

ნავთობის ტრანზიტი, მლნ ტ / თვე

WREP

BTC

სნგკ-ს საკუთრებაში არსებული თბოელექტროსადგურების
მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია, მგვტსთ / თვე

გარდაბანი 2

გარდაბანი 1

სნგკ-ს ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარე სტატუსი, %

მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის განშტოება / 55%

სამგორის სამხრეთის თაღის მიწისქვეშა გაზსაცავი / 20%

სამომავლო / __%

სამომავლო / _%

სამომავლო / 0%

სამომავლო / %

მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის განშტოება / 55%
სამგორის სამხრეთის თაღის მიწისქვეშა გაზსაცავი / 20%
სამომავლო / __%
სამომავლო / _%
სამომავლო / 0%
სამომავლო / %