ინვესტორი

ინვესტორთა ინტერესები კორპორაციისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. კორპორაციის მიზანია მათთვის დროული, საიმედო და ხარისხიანი ინფორმაციის მიწოდება.