სტატისტიკა

ნავთობის ტრანზიტი, მლნ ტ / წ

BTC

WREP

ბუნებრივი გაზის ტრანზიტი, მლნ მ3 / წ

SCP

NSGP

სასაქონლო ნავთობის მოპოვება და განაწილება, ათასი ტ/წ

სახელმწიფოს წილი

ინვესტორების წილი

სასაქონლო გაზის მოპოვება და განაწილება, მლნ მ3 / წ

სახელმწიფოს წილი

ინვესტორების წილი

სნგკ-ს საკუთრებაში არსებული თბოელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია, მგვტსთ / წ

გარდაბანი 1

გარდაბანი 2