სტატისტიკა

ნავთობის ტრანზიტი, მლნ ტ / თვე

WREP

BTC

სნგკ-ს საკუთრებაში არსებული თბოელექტროსადგურების
მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია, მგვტსთ / თვე

გარდაბანი 1

გარდაბანი 2

სნგკ-ს ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარე სტატუსი, %

მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის განშტოება / 100%

სამგორის სამხრეთის თაღის მიწისქვეშა გაზსაცავი / 20%

სამომავლო / __%

სამომავლო / _%

მაგისტრალური გაზსადენის ქობულეთის განშტოება / 100%
სამგორის სამხრეთის თაღის მიწისქვეშა გაზსაცავი / 20%
სამომავლო / __%
სამომავლო / _%