კვლევები

საფინანსო სექტორში ჩართული კვლევითი/საინვესტიციო კომპანიები ახორციელებენ სს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის საქმიანობის და ფინანსური შედეგების შესწავლას.

კვლევები საშუალებას აძლევს კორპორაციის საქმიანობაში დაინტერესებულ მხარეებს, ინვესტორებს და სხვა გარეშე პირებს მოკლედ გაეცნონ კორპორაციის საქმიანობის შედეგებს, შეაფასონ მისი განვითარების დინამიკა და სამომავლო პერსპექტივები.