ისტორია

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანებით, 2006 წლის მარტში დაფუძნდა "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია". კორპორაციის შემადგენლობაში შევიდა სს "საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციის", სს ,,საქართველოს გაზის საერთაშორისო კორპორაციის" და სს "საქნავთობის" სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული აქციების 100%. 2011 წლის სექტემბერში კორპორაციამ სამართლებრივი ფორმა შეიცვალა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან სააქციო საზოგადოებად გარდაიქმნა.

ამჟამად კორპორაციის აქციათა 100%-ს სს "საპარტნიორო ფონდი“ ფლობს, რომელიც, თავის მხრივ, სახელმწიფო საკუთრებაშია. 

კომპანიის მართვის უფლება მინიჭებული ჰქონდა  საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს, რომელიც  2018 წლიდან ეკონომიკისა და მდგრადი  განვითარების სამინისტროს შეუერთდა.