კალენდარი

  • ყოველწლიური ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა, 15 ივნისი;
  • წმინდა ვალის (Net Debt) EBITDA-სთან შეფარდების კოეფიციენტის გამოთვლა, 30 აპრილი;
  • ყოველი ნახევარი წლის (შუალედური) არააუდირებული ფინანსური ანგარიშგება, 31 აგვისტო.